Breakfast for five (Karsiyaka)

129try (€19.36)

🏷 karsiyaka restaurant food