Thursday the 8th of March at 3:45pm (+01:00)

😋

Flat white with almond milk; pomegranate cheesecake (Naspolya Nassolda)

🏷 cake coffee naspolya nassolda