Cake share (Shady Shack)

20000idr (€1.39 / $1.50 / £1.21)

🏷 food restaurant shady shack