Yellow noodles with cabbage, chilli, daikon, seitan, tomato

🏷 noodles seitan vegetables

Post created with https://rhiaro.co.uk/sloph